NEACTUALIZAT Concediul pentru creșterea copilului. Indemnizația pentru creșterea copilului. Stimulentul de inserție

Informații conform legilor cu privire la concediul și la indemnizația pentru creșterea copilului precum și la stimulentul de inserție (Legea nr. 166/2012, publicate în Monitorul Oficial la data de 11.10.2012).

Puteți descărca textul în format pdf de aici pentru referințe viitoare.

 

1. Cine beneficiază de concediu pentru creșterea copilului și de indemnizația/stimulentul de inserție?

Beneficiază de concediu pentru creșterea copilului și de indemnizația aferentă, respectiv de stimulent de inserție, următoarele persoane, numite persoane îndreptățite:

a) oricare dintre părinţii fireşti ai copilului/copiilor,
b) persoana care a adoptat copilul sau căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției,
c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi,
d) persoana care a fost numită tutore.

 

2. Care sunt condițiile pentru a beneficia de concediu și indemnizație/stimulent? Condiția stagiului. Achitarea obligațiilor la buget

CONDIȚII. Persoana îndreptățită beneficiază de concediul pentru creșterea copilului dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are realizat stagiul de cotizare sau se află într-una sau mai multe din situațiile asimilate stagiului de cotizare;
b) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
c) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în României;
d) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de
e) creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;
f) are achitate obligațiile legate față de bugetele locale pentru bunirile pe care le deține în proprietate.

Condiția stagiului de cotizare în vederea acordării concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului, respectiv a stimulentului de inserție

Pot beneficia de concediul și de indemnizația pentru creșterea copilului, respectiv de stimulentul de inserție persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Cele 12 luni necesare realizării stagiului de cotizare pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii (numite perioade asimilate stagiului de cotizare):

a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
f) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
g) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
h) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, dupa caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;
i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;
j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
k) şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului “A doua șansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizat potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;
o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a învăţământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar şi postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

În vederea acordării concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului, respectiv a stimulentului de inserție persoanele care au realizat activităţi profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condiţiile prevăzute de acesta.

Achitarea obligațiilor legale față de bugetele locale

Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor privind concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, respectiv stimulentul de inserție persoanele îndreptățite care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru familiile legal constituite, obligaţia legală faţă de bugetul local se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soţul care deţine în proprietate respectivele bunuri.

Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau a mai multor copii, menţinerea acestor drepturi  nu este condiţionată de obligaţia achitării impozitelor şi taxelor locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.

Verificarea îndeplinirii obligaţiei legale față de bugetul local se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.

Pentru verificarea îndeplinirii acestei obligaţiei, agenţiile teritoriale transmit primăriilor, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, tabelul centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor privind concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, respectiv a stimulentului de inserție existenţi în plată la această dată şi ale căror drepturi sunt stabilite de cel puţin 6 luni. Pe baza tabelului centralizator primarii verifică dacă persoanele respective au achitat pentru anul anterior obligaţiile de plată către bugetul local şi întocmesc situaţia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat această condiţie, pe care o transmit agenţiilor teritoriale până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

Pentru beneficiarii care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale până la data de 15 ianuarie, serviciul de specialitate al primarului are obligaţia să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale s-a stabilit eşalonarea, reducerea sau scutirea obligaţiilor legale de plată, se va comunica şi termenul scadent pentru acestea. La data de 31 martie primarii verifică dacă persoanele respective şi-au achitat impozitele şi taxele locale şi transmit agenţiilor judeţene o nouă situaţie centralizatoare actualizată cu persoanele care nu şi-au îndeplinit această obligaţie, până la data de 5 aprilie.

Neachitarea obligaţiilor legale faţă de bugetele locale până la data de 31 martie conduce la suspendarea pe o perioadă de 5 luni a drepturilor privind concediul pentru creșterea copilului și a indemnizației aferente, respectiv a stimulentului de inserție  începând cu drepturile aferente lunii aprilie.

Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în această perioadă de 5 luni atrage reluarea plăţii drepturilor, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. În acest sens, beneficiarii drepturilor transmit agenţiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale prin care se face dovada achitării obligaţiilor de plată către bugetul local.

În situaţia în care, până la sfârşitul perioadei de 5 luni nu sunt achitate obligaţiile faţă de bugetul local, dreptul la concediu pentru creșterea copilului și la indemnizația aferentă, respectiv dreptul la stimulentul de inserție încetează.

În situaţia în care în perioada de suspendare de 5 luni dreptul încetează, iar persoana îndreptăţită aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor faţă de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării drepturilor şi data încetării acordării acestora.

Suspendarea, reluarea şi încetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale.

Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor legate de concediul pentru creșterea copilului și indemnizația aferentă, respectiv de stimulentul de inserție.

 

3. Care sunt VARIANTELE de concediu pentru creșterea copilului și indemnizațiile aferente

Peroana îndreptățită, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, beneficiază opțional, de următoarele drepturi:

a) Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi de o indemnizaţie lunară care se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi  care nu poate fi mai mică de 600 de lei şi nici mai mare de 3.400 de lei.

  • În cazul alegerii acestei variante, dacă beneficiarul  obține venituri supuse impozitului (= se reîntoarce în câmpul muncii) înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an (nu contează cu cât timp înainte, important este să fie înainte de data la care copilul împlinește 1 an) acesta are dreptul (ca pe lângă salariu/veniturile impozabile obținute) să primească și un stimulent de inserție de 500 lei/ lună până când copilul împlinește vârsta de 2 ani.
  • De asemenea, dacă beneficiarul alege această variantă el are posibilitatea ca după împlinirea de către copil a vârstei de 1 an să beneficieze de concediu fără plată pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani.

b) Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară care se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi care nu poate fi mai mică de 600 de lei şi nici mai mare de 1.200 de lei.

  • În cazul alegerii acestei variante, dacă beneficiarul obţine venituri supuse impozitului (= se reîntoarce în câmpul muncii) după împlinirea de către copil a vârstei de un an acesta are dreptul  (ca pe lângă salariu/ veniturile impozabile obținute) să primească și un stimulent de inserție de 500 lei/ lună, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Opţiunea pentru una din cele două variante se exprimă în scris, pe bază de cerere, şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.

Pentru copilul cu handicap, concediul pentru creşterea copilului se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se acordă în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 de lei şi nici mai mare de 3.400 de lei. Dacă beneficiarul obține venituri supuse impozitului (= se reîntoarce în câmpul muncii) înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (nu contează cu cât timp înainte, important este să fie înainte de data la care copilul împlinește 3 ani) acesta are dreptul (ca pe lângă salariu/veniturile obținute) să primească și un stimulent de inserție de 500 lei/ lună până când copilul împlinește vârsta de 3 ani.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

Nivelul indemnizaţiilor lunare se majorează cu 600 de lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Durata de acordare a concediului pentru creșterea copilului se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept. Pe perioada suprapunerii, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 600 de lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.

Dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi persoanelor ce adoptă sau le este încredințat spre adopție copilul, le este dat în plasament sau în plasament în regim de urgență sau au devenit tutore începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

 

Textele actelor normative [pdf]

Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială

Ultima actualizare în Marţi, 12 Februarie 2019 14:09
 

Sprijină activitatea PRO VITA printr-o donație!

doneaza doi la suta din impozit pentru provita

Abonare la newsletter
Conectează-te cu noi prin...

provita bucuresti la youtube provita bucuresti la vimeo

consiliere pentru femeile insarcinate

programul educational vreau sa aflu

actiuni in instanta

Misiunea noastră: Să ocrotim copilul născut şi nenăscut aflat în dificultate, fără discriminare, până la integrarea sa în familia naturală.

Condiţii de utilizare: Conţinutul saitului este proprietatea intelectuală a persoanei juridice „Asociaţia PRO VITA București”. Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons License. Găzdure: Bogdan I. Stanciu photography